Zuzana Jettmarová 

MIROSLAV POŠTA: TITULKUJEME PROFESIONÁLNĚ (recenze)

Stačilo by asi jen pár slov: hlídejte si, kdy se tato užitečná příručka objeví na pultech, dlouho tam nevydrží. Co v titulu slibuje, to také v předem vymezeném rámci splňuje. Je velmi čtivá, srozumitelná i pro začátečníka, přitom v ní není slovo navíc ani pro čtenáře s del­ší praxí v tomto oboru. Patří k téměř neexistujícímu typu publikací v současném českém překladatelství, zaměřených na zlepšování praxe práce v konkrétní oblasti.

Publikace je určena stávajícím i potenciálním „titulkářům“. Jejím základem je autorova dlouholetá praxe a specializované studium, čerpá i také z praxe činnosti jiných titulkářů, z praxe zadavatelů a i z odborných zahraničních studií. Čtenář si přítomného teoreticko-metodologického zázemí skoro nevšimne, protože práce je psána pro široké spektrum titulkářů s různým vzděláním, délkou praxe, konkrétní zkušeností s požadavky zadavatele atd. Proj­děme stručně obsahem.

Autor konstatuje, že české odborné studie a výzkum v oblasti AV překladu jsou, na rozdíl od zahraničí, minimální, nemluvě o ne­existenci české metodické příručky pro specifickou oblast titul­kování. A tak nás provází krok za krokem překladatelskou pra­cí a rozhodováním v rámci limitů daných technikou, zadavate­lem, jazykem, kulturou, příjemcem a jeho návyky i schopnostmi, a také zkušenostmi a schopnostmi samotného překladatele, jakož i podmínkami pracovního trhu. Publikace je opravdu důkladná – věnuje se mj. i fázi práce s informačními zdroji a speciálními softwary, autentické a stylizované češtině, ale i mnoha dalším aspektům titulkování (např. překladatelské univerzálie a strate­gie), včetně technického předzpracování a pracovně-právních otázek (smlouvy, licence, autorské právo, zdanění atd.); neo­pomíjí popsat ani závěrečné fáze, tedy typy kontroly před ode­vzdáním. Autorovy teze doplňují ilustrativní příklady, čtenář také uvítá chytré rady ve vložkách pod názvem Tipy. Do promyšlené koncepce jsou zasazena i pojednání o kvalitě, úvahy o budouc­nosti a návrhy výzkumu, jehož výsledky by praxe využila ve pro­spěch kvality, a další. Autor je z praxe a realista, takže se čtenář nemusí obávat žádného akademického idealizmu.

Důležitými součástmi na konci publikace jsou zajímavé roz­hovory s pěti prominentními osobnostmi v této oblasti, seznam bibliografie, seznam www odkazů včetně referenčních zdrojů a korpusů, seznam klávesových zkratek pro různé účely, www tipy pro usnadnění práce, seznam relevantních zákonů a předpi­sů, kontrolní seznam věcí, které by měl překladatel se zadavate­lem vyjednat.

Myslím, že by tato publikace neměla vlastně chybět v knihovnič­ce žádného překladatele; vývojové tendence překladatelského trhu naznačují „nikdy neříkej nikdy“.

Zuzana Jettmarová

(Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

 

Zveřejněno se souhlasem autorky, původně otištěno v časopisu ToP Jednoty tlumočníků a překladatelů, č. 102, zima 2011